Pre vodičov

Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje niektorým vodičom podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti

Psychologické vyšetrenie sa týka profesionálnych vodičov:

  • Žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
  • Vodičov, ktorí už majú vodičské oprávnenie na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a skončila im platnosť psychotestov po 5- ročnej lehote (u vodičov nad 65r. po 2- ročnej lehote).
  • Žiadateľov a držiteľov inštruktorského preukazu

Psychologické vyšetrenie sa však týka aj:

  • Vodičov, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky alebo
  • Vodičov, u ktorých je predpoklad, že by sa ich psychická spôsobilosť zmenila.                  

Psychologické poradenstvo pre vodičov v zmysle zákona 8/2009 Z.z. a vyhl. MV SR č. 9/2009 Z.z., pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku/trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky, prípadne osobám, ktorým taká povinnosť vyplýva zo zákona.

Odborné poradenstvo sa skladá zo 4 skupinových stretnutí a 1 individuálneho výstupného rozhovoru s dopravným psychológom.
Jedno skupinové stretnutie trvá 3 hodiny, kde jedna hodina obvykle trvá od 45 do 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní (po dohode s účastníkmi). Na konci odborného poradenstva (po individuálnom výstupnom rozhovore) dostanú účastníci doklad o podrobení sa odbornému poradenstvu. Každý účastník MUSÍ absolvovať všetky stretnutia! V prípade ak jedno stretnutie vynechá, celé odborné poradenstvo si musí absolvovať znova od začiatku.

DONESTE SI SO SEBOU: Občiansky preukaz a Rozhodnutie od polície o podrobení sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti prostredníctvom Odborného poradenstva